Mūsų svetainė naudoja slapukus (cookies). Šie slapukai naudojami statistikos ir rinkodaros tikslais. Jei Jūs sutinkate su šiems tikslams naudojamais slapukais, spauskite "sutinku" ir toliau naudokitės svetaine.

Sutinku DAUGIAU INFORMACIJOS
Taisyklės

BENDROSIOS NUOSTATOS

 • Trenere Asta taisyklės („Taisyklės“) privalomos asmenims, kurie naudojasi www.trenereasta.lt paslaugomis.
 • bendrosios paslaugų teikimo taisykles, taikomas visoms paslaugoms
 • Pradėti naudotis www.trenereasta.lt paslaugomis leidžiama tik lankytojui atidžiai raštu susipažinus su Taisyklėmis , įsigįjus leidimą sportuoti (atlikus rezervaciją) , rezervacija atliekama www.trenereasta.lt 

 

BENDROSIOS PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS

Trenere Asta paslaugų teikimo tvarka

 • Lankytojai norintys naudotis trenere Asta paslaugomis, privalo atlikti internetinę registraciją pas pasirinktą specialistą. 
 • Teikiamų paslaugų kainos yra nurodytos interneto puslapyje www.trenereasta.lt 
 • Lankytojai už paslaugas gali atsiskaityti, banko kortele, bankiniu pavedimu.
 • Atlikus atsiskaitymą el. Paštu bus atsiunčiamas patvirtinimas įrodantis atliktą sumokėjimą, pasirinkto trenerio kontaktai.
 • Lankytojas  po apmokėjimo privalo susiekti su pasirinktu specialistu, apsitarti darbo pobūdį, nusistatyti tikslus, pasirinkti darbo vietą.

 

Darbo vieta

 • Paslaugos gali būti teikiamos pagal susitarimą. Darbas vyksta vasaros metu stadione\parke, žiemos metu sporto manieže ar pasirinktame sporto klube.
 • Treniruotės vedamos ir internetu, Zoom platformje
 • Prieš pradedant rezervaciją būtina pasikalbėti su treneriu, susitarti dėl darbo vietos, kitu atvėju pasirinkimo nebus, Treneris pats nustatytis darbo vietą

 

Trenere Asta teikiamų paslaugų pinigų grąžinimas

 • Lankytojams įsigijusiems paslaugas sumokėti pinigai nėra grąžinami, išskyrus atvejus, kai lankytojas dėl trenerių kaltės negalėjo naudotis paslaugomis ir kitais teisės aktų nustatytais atvejais.
 • Neatvykus į treniruotę, nepranešus apie neatvykimą , treniruotė užskaitoma kaip įvykusi ir pinigai už ją negražinami. 
 • Atšaukti treniruotę (perkelti į kitą laiką) galima likus nemažiau, kaip 3val iki užsiėmimo.Pranešus vėliau treneris pasilieką teisę treniruotę užskaityti kaip įvykusią. 
 • Atšaukimas (perkėlimas) derinamas tiesiogiai su pasirinktu treneriu.
 • Lankytojai (fiziniai asmenys), už kurių paslaugas sumokėjo jų darbdaviai (įmonės), neturi teisės patys reikalauti nutraukti paslaugas ir reikalauti už jį sumokėtų įmokų grąžinimo.
 • Įsigytos paslaugos gali būti atidedamos\perkeliamos iki  6 mėnesių. Praėjus 6 mėn paslaugos užsiskaito kaip suteiktos. 
 • Įsigytų paslaugų atidėjimas derinamas su savininku, 

 

Lankytojų sveikatos būklė

 • Prieš pradedant lankyti treniruotes, privaloma pasitikrinti sveikatos būklę. Norint sportuoti grupinėse treniruotėse reikia susipažinti su sudaryta programa individualios treniruotes metu. Visa atsakomybė dėl lankytojo sveikatos sutrikimų, nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Sporto klube, tenka lankytojui. Sporto klubas neatsako ir neatlygina Nariui dėl jo sveikatai ir gyvybei padarytos turtinės bei neturtinės žalos, išskyrus tuos atvejus, kai žala atsirado dėl trenerių kaltės.
 • Už nepilnamečių lankytojų iki 16 metų saugumą pasirašo jų tėvai (globėjai), nuo 16 metų – kartu su tėvais (globėjais) pasirašo ir pats nepilnametis. Nepilnamečių lankytojų tėvai (globėjai) patvirtina parašu faktą, kad nepilnamečio Lankytojo sveikatos būklė leidžia jam naudotis paslaugomis, nepilnametis lankytojas pilnai susipažino su Taisyklėmis, jų laikysis, taip pat užtikrina nepilnamečio lankytojo Sporto klubui bei tretiesiems asmenims padarytos žalos atlyginimą LR teisės aktų nustatyta tvarka ir atsako už bet kokį jo sveikatos sutrikimą (tuo atveju, jeigu žala kilo ar sveikatos sutrikimą įtakojo klaidingi šiame punkte nustatyti tėvų (globėjų) patvirtinimai (netinkamas pareigų vykdymas) bei nepilnamečio lankytojo elgesį  klube. 
 • Nepilnamečiai lankytojai iki 16 metų amžiaus gali lankytis Sporto klubo patalpose tik prižiūrimi juos lydinčių suaugusiųjų (pvz. tėvų (globėjų)).
 • Paslaugos neteikiamos asmenims, turintiems sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų paties asmens ar kitų Narių sveikatai ir/ar gyvybei, saugumui, taip pat higieninei būklei, todėl gavę tokios informacijos Treneris pasilieka sau teisę tokių Narių nepriimti.
 • Nariai, turintys sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų patiems Nariams ar kitų Narių sveikatai ir/arba gyvybei, privalo apie šiuos sutrikimus informuoti , prieš pradedant naudotis paslaugomis. Tuo atveju, jeigu Narys nežino ar turimi sveikatos sutrikimai paslaugų teikimo metu gali kelti pavojų patiems Nariams ar kitų Narių sveikatai ir/arba gyvybei, preziumuojama, kad tokie sutrikimai gali kelti pavojų ir apie jus privaloma informuoti.
 • Kilus įtarimų dėl netinkamos sporto užsiėmimams Nario sveikatos būklės, treneriui paprašius, Narys privalo nutraukti treniruotę ir pasikonsultuoti su gydytoju bei pateikti sportuoti leidžiančią sveikatos pažymą.

 

Lankytojas privalo:

 • dėvėti tik sportui skirtus drabužius;
 • netrukdyti nariams naudotis teikiamomis paslaugomis. Nariai, pastebėję kitų Narių netinkamą elgesį, kuris trukdo naudotis paslaugomis kitiems Nariams arba gali grėsti kitų Narių saugumui ar sveikatai, turi pranešti apie tai treneriui, administracijai (esminė sąlyga);
 • susipažinti su esančios įrangos naudojimosi taisyklėmis ir būdais, bei naudoti Sporto klubo inventorių bei įrangą tik pagal tiesioginę jų paskirtį. Esant bet kokiems klausimams dėl įrangos bei inventoriaus naudojimosi ar paskirties, kreiptis į Sporto klubo darbuotojus dėl informacijos suteikimo;
 • atsakingai ir rūpestingai naudotis Sporto klubo teikiamomis paslaugomis, turtu ir inventoriumi, imtis visų įmanomų priemonių, kad besinaudodamas Sporto klubo paslaugomis nepadarytų žalos sau, Sporto klubo, savo, kitų Sporto klubo Narių bei darbuotojų sveikatai ir turtui (esminė sąlyga);
 • atlikus pratimą, įrangą palikti švarią ir tvarkingą, inventorių sudėti į numatytą vietą;
 • gaiviuosius gėrimus ir vandenį įsinešti tik nedūžtančiuose induose;
 • nelaimingo atsitikimo atveju, galintys padėti Nariai turi dėti visas pastangas pagalbai suteikti, o įvykio liudininkai suteikti visą reikalingą informaciją aptarnaujančiam personalui bei gydytojams ar teisėsaugos institucijoms;
 • nedelsiant informuoti Sporto klubo darbuotojus apie savo ar kitų Narių sveikatos pablogėjimą ar traumą, patirtą naudojantis Sporto klubo paslaugomis;
 • nedelsiant informuoti Sporto klubo darbuotojus apie pastebėtus įrangos gedimus, nesinaudoti laikinai sugedusia įranga;
 • atlyginti Sporto klubo materialinę žalą (dėl sugadintos įrangos, inventoriaus ar pan.), patirtą dėl Nario kaltės ar su juo atvykusių nepilnamečių kaltės pagal Sporto klubo pateiktą nuostolių įvertinimo aktą. Narys privalo atlyginti Sporto klubui padarytą žalą ne vėliau kaip per 3 (tris) kalendorines dienas nuo nuostolių įvertinimo akto pateikimo už žalos padarymą atsakingam Nariui pateikimo dienos, išskyrus atvejus jeigu Sporto klubo administracijos sutikimu su Nariu buvo nustatytas kitoks žalos atlyginimo terminas;
 • lankytis tik Nariams skirtose patalpose;
 • laikytis kitų šių Taisyklių nuostatų.

 

Lankytojams draudžiama:

 • būti neblaiviu ar apsvaigusiu nuo psichiką veikiančių medžiagų;
 • fotografuoti ar filmuoti be Sporto klubo administracijos raštiško leidimo;
 • įsinešti ir vartoti alkoholinius gėrimus, maistą, rūkyti;
 • naudoti plaukų džiovintuvus ne galvos, o aprangos detalių (šlepečių) džiovinimui;
 • atlikti odos šveitimo, plaukų šalinimo, plaukų dažymo ir kitas asmenines estetines higienines procedūras;
 • užsiėmimuose dėvėti šioms patalpoms neskirtą arba nešvarią bei netvarkingą avalynę ir aprangą, Lankytojai, pažeidę šiuos reikalavimus, į užsiėmimų salę gali būti neįleidžiami;
 • teikti trenerio paslaugą.

 

Atsakomybė už asmeninius daiktus

 • Treneriai neatsako už lankytojų asmeninių daiktų dingimą, praradimą ar sugadinimą. Nariams rekomenduojama į Sporto klubą nesinešti brangių ir vertingų daiktų. MApie paliktus daiktus Nariai informuojami (jeigu įmanoma identifikuoti Narį). 

 

Atsakomybė už Taisyklių pažeidimą

 • Savininkas  turi teisę atsisakyti teikti paslaugas ar apriboti jų teikimą asmenims, pakartotinai pažeidusiems šias Taisykles (kai apie Taisyklių pažeidimą buvo įspėti ir paprašyti pažeidimus pašalinti), taip pat asmenims, kurių elgesys kelia grėsmę Sporto klubo ir kitų asmenų turtui, aplinkinių žmonių saugumui ar tyčinis elgesys, trukdantis asmenims sportuoti ar Sporto klubo personalui dirbti. Sporto klubo atsakingi darbuotojai turi teisę pareikalauti Narių, pažeidusių šias Taisykles, nutraukti naudojimąsi Sporto klubo teikiamomis paslaugomis bei palliate Sporto klubo patalpas. Pinigai Nariui už šį apsilankymą negrąžinami.
 • Nariams, padariusiems esminį Sutarties pažeidimą.) ar pažeidus esmines Taisyklių sąlygas, taip pat tais atvejais, kai Narys ne vieną kartą apsilanko Sporto klube neblaivus ir neklauso teisėtų atsakingų Sporto klubo darbuotojų nurodymų, Sporto klubas turi teisę nutraukti Nario treniruotę, o pažeidusio Sutartį ar Taisykles Nario neįleisti į Sporto klubą. Šiuo atveju Nariui grąžinama už paslaugas sumokėtos įmokos dalis, proporcinga laikotarpiui, likusiam iki galiojimo pabaigos, atskaičius Sporto klubo patirtus tiesioginius pagrįstus nuostolius dėl Taisyklių nesilaikymo.